Asystentem rodziny może zostać osoba spełniająca określone kryteria. Jednym z nich jest wykształcenie wyższe kierunkowe, takie jak pedagogika, socjologia, psychologia, nauki o rodzinie. Musi też mieć udokumentowane minimum 3 letni staż pracy w instytucji zajmującej się rodziną lub dziećmi. Asystent rodziny posiada bardzo szerokie uprawnienia w realizacji swojej pracy. Jednym z jego głównych zadań jest udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom zastępczym, jak też pełnoletnim wychowankom takich rodzin. Asystent prowadzi szerokie poradnictwo dla rodzin oraz edukuje je, ukierunkowując możliwości pokonywania trudnych sytuacji życiowych, rozwiązywanie problemów rodzinnych, służy też informacją na temat pomocy udzielanej przez stosowne instytucje samorządowe, pozarządowe oraz organy rządowe. Współpracuje z właściwymi jednostkami administracji terytorialnej, organizacjami pozarządowymi oraz wszystkimi innymi specjalizującymi się w podejmowaniu działań na rzecz rozwiązywania problemów rodziny. Monitoruje na bieżąco funkcjonowanie danej rodziny, nawet po zakończeniu bezpośredniej pracy z tą rodziną. Na wniosek właściwego sądu sporządza wywiady i opinie o rodzinie i jej członkach. Jeden asystent rodziny w tym samym czasie może prowadzić pracę maksymalnie z dwudziestoma rodzinami, zależne jest to jednak od stopnia trudności wykonywanej przez niego pracy i stopnia jego doświadczenia zawodowego i przygotowania.