Od pierwszego lipca 2011 roku nastąpiła istotna zmiana w sposobie występowania o przyznanie zasiłków rodzinnych oraz innych świadczeń tego typu. Zmiany zostały wprowadzone w ramach ustawy dotyczącej ograniczaniu barier administracyjnych dla przedsiębiorstw i obywateli. Zamiast niektórych dokumentów wystarczy złożyć stosowne oświadczenia. Oświadczenia takie mogą składać osoby, które ubiegają się o wszelkie świadczenia rodzinne oraz świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego. Nie wyklucza to możności przedstawienia również stosownego zaświadczenia, daje tylko możliwość zastąpienia go oświadczeniem. Może to dotyczyć faktów, na przykład uczęszczania dziecka do szkoły, wysokości dochodu rodziny wysokości dochodów członków rodziny oraz innych okoliczności istotnych dla przyznania świadczenia. W przypadku niektórych oświadczeń należy dołączyć dowody wniesienia stosownych opłat (na przykład wysokość opłaty za pobyt członka rodziny w instytucjach dających całodobowe utrzymanie). Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Osoba, która składa takie oświadczenie, musi zawrzeć w nim klauzulę następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego świadczenia”.